Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde tanımlandığı hali ile veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda BALOSB’nin de kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Veri Sorumlusu sıfatı ile sorumluluğu bulunmakla, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bu aydınlatma metni ile sağlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanak ve Sebepleri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça tanımlanmış bulunan kişisel verilerin elde edilmesi halinde bu veriler, yine ilgili Kanun’un 5. ve 6. Madde kapsamında işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenecek olup, belirtilen hukuki sebepler dışındaki durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep edilecektir. Kanun gereği bu hukuki sebepler;

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istendiğinde verilebilmesi amacıyla, özellikle Mahkeme ve yetkili kamu görevlilerinin talep etmesi,
• Kurumumuz tarafından sunulan, imar, yapı ruhsatı, kiralama, inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerimiz elektrik/üretim, doğalgaz, çevre/atıksu, su abonelik/bağlantı gibi hizmetler çerçevesinde talep etmiş olduğumuz evrakların arşive kaydedilmesi veya kullanılması,
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 4562 sayılı OSB Kanunu, Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerin (imar, arsa tahsis, elektrik, su, doğalgaz, çevre vs.) mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet, hizmet ve raporlamaların yürütülmesi, ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
• Sözleşme kurulması, ifası ve sonuçlanması süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülmesi, Kurum olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması bakımından kullanılması veya korunması için gerekli olması
• Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
• Kişisel verilerin Bölgemiz tarafından işlenmesinin tarafımızın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Kişi temel hak ve özgürlükleri korunmak kaydıyla, Bölge’mizin meşru menfaatleri için verilerin işlenmesinin zorunlu olması, (mevcut müşterilerin memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, finans- muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Mahkeme vb. yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi vb. işlemler gereği) • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • Kişisel Verilerin ilgilisi tarafından halihazırda alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerin işlenmesinin zorunlu olması, • Bölgemizin ilgili kişi/kurum ile mevcut hukuki ilişki devam ederken yahut sona ermesinden sonra işlenen verilerin-bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılabilmesi halleridir.

Yukarıda sıralamış olduğumuz amaçlar dışında kalan Kişisel Veriler, veri ilgilisi kişinin açık rızasının alınması suretiyle işlenecektir. Kanun çerçevesinde edinilen ve işlenecek kişisel veriler Bölgemiz ile veri ilgilisi arasında oluşacak hukuki ilişkiye bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Kişisel veriler, Bölgemiz tarafınca hukuka uygun şekilde farklı platformlar (manuel yollar, sözlü/yazılı beyanlar, elektronik kanallar, BALOSB internet sitesindeki formlar veya ad, soy ad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla web sitesi ziyaret ve kullanımı, Bölge’miz nezdinde yapılan etkinlik ve faaliyetler kapsamı ve sair haller) kanalıyla toplanabilecektir.

Bölgemizce edinilen Kişisel Veriler, yukarıdaki şartları taşımak ve/veya açık rızanın mevcut olduğu sürece elde edinilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesinin Amacı
Web sitemiz aracılığıyla ya da yukarıda bahsi geçen diğer yollar ile tarafımızca edinilen Kişisel Verileriniz niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenecektir:

• BALOSB olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
• Sunduğumuz hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
• Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, Pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
• Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi, gerekirse bu amaçla çerez kullanılması;
• İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve bu kapsamda planlama, her alanda değerlendirme çalışması yapılması;
• BALOSB kapsamında yürütülen her türlü faaliyetin sürdürülebilirliğini, iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak ve sözleşmesel ilişki kurduğumuz kişi ve firmaların denetimi; • BALOSB’nin iş-hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası; • Söz konusu bilgiler kullanılarak yasal hakların kullanılması, ilgili kişi/kurum ile mevcut hukuki ilişki devam ederken veya sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması; • Faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan ya da adına işlem yapılan kişilerin, ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, • BALOSB tarafından kurulan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması • 4562 sayılı OSB Kanunu, Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerin (imar, arsa tahsis, elektrik, su, doğalgaz, çevre vs.) mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet, hizmet ve raporlamaların yürütülmesi, • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz; kurumumuz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için 4562 sayılı OSB Kanunu, TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşları (Valilik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik il müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vs.) ile kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, muhasebe, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kurumumuz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, Bölgenin tanıtımı, bilgilerndirilmesi amacıyla reklam ve pazarlama kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verisi işlenen gerçek/tüzel kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için ayırt edici kimlik/kayıt bilgilerin ve kullanılmak istenilen hakkın ve bu hususa yönelik açıklamaların yazılı talep olarak, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde uyarınca BALOSB’nin merkez adresi olan, “Gaziosmanpaşa Mah. Balıkesir Savaştepe Yolu 7. km Altıeylül / Balıkesir 10100, Türkiye” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletilmesi halinde işleme alınacaktır.

6. Veri Sahibinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili iletilen talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Bölgemize iletildikten sonra başvurunuz en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır.

7. Üçüncü taraf web sitelerine linkler (bağlantılar)
Bölgemiz Web sitesi, üçüncü kişi sıfatındaki web siteleri ile bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için Bölge’mizce herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiçbir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez.

Toplanan ve işlenen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerin Organize Sanayi Bölgesi Altıeylül/BALIKESİR adresine (veya balosb@balosb.org.tr) bildirilmesi mümkündür.

BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM
Adres:Gaziosmanpaşa Mah. Balıkesir Savaştepe Yolu7. Km, Altıeylül / BALIKESİR
Telefon :0266 281 10 10
E-Posta:balosb@balosb.org.tr