Enerji Yönetimi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

Enerji Yönetimi

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü EPDK 17.04.2008 tarih ve ED-OSB/1575-2/1141 Lisans No ile almış olduğu Dağıtım Lisansı ile Bakanlık tarafından onaylanmış sınırlarımız dahilinde, Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin ilgili Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini referans almak kaydıyla aşağıda belirtildiği gibidir;

• Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uymak,
• Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,
• Dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmak,
• Elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili önlemler almak,
• Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk ve tahsilât yapmak,
• Katılımcılarına ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,
• Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak koşuluyla kurulacak olan üretim tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Bölge Müdürlüğü tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte mevzuatta belirtilen süre içerisinde katılımcılara sunmak,
• OSB’nin onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,
• Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,
• 7.5.2016 tarihli ve 29705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bu lisans kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ’ ne bildirmek,
• Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,
• OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve 30.10.2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak son halini alan Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,
• Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,
• Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak ve serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek, 16.3.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde yıllık tüketimleri serbest tüketici limitini geçen katılımcılarına, bu durumla ilgili olarak bildirimde bulunmak,
• Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak katılımcı firmaya bildirmek,
• Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,
• OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin katılımcı firma tarafından itiraz üzerine yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması dolayısıyla Kurul (EPDK) tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,
• OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek,
• Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin hizmetleri yürütmek,
• Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminini en ekonomik kaynaktan sağlamak için çaba sarfetmek,
• Organize Sanayi Bölgelerinin Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelik’te belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,
• OSB, dağıtım bedelini tüm katılımcılarına kategori bazında ayrım yapmamak koşuluyla eşit olarak ayırım gözetmeksizin uygulamak.