Altyapı Hizmetleri

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

Altyapı Hizmetleri

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve inşaatı tamamlananlara ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, İmar Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Görevi;
Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. imar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, firmalara çap ve yol kotu vermek, parsel bazında jeolojik etütleri yaptırmak, yapılacak sanayi tesisine ait proje ve tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanım hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek ile görevlidir.

HİZMETLER;
1. Bölgedeki sanayi parsellerinin oluşumu için yer seçimi
2. Sanayi parseli üretilecek alanların belirlenmesi.
3. Belirlenen bu alanla ilgili bilgilendirme raporu hazırlanarak Balıkesir Valiliği’ne sunulması.
4. Valiliğe sunulan bilgilendirme raporunun uygun görüşle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmasının sağlanması.
5. Bakanlık yer seçimi şubesinin, önerilen alanın incelenmesi için gerekli olan mülkiyet ve kadastro bilgilerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması.
6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yer seçimi şubesi müdürlüğünce önerilen alanın incelenmesinin sağlanması.
7. İncelenen alanın, yer seçimi için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yer seçimi komisyonuna sunulmasının sağlanması.
8. Yer seçimi için önerilen alanın komisyonca oy birliğiyle onaylanması.
9. Yer seçimi onaylanan alan içerisinde ki meralık alanların vasıf değişikliğinin yaptırılması.
10. Tescil harici alanların tescil ettirilmesinin sağlanması.
11. Yer seçimi onaylanan alan içerisinde ki Hazine ve şahıs mülkiyetindeki arazilerinin satın alınma ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
12. Anlaşma ile satın alınamayan arazilerin kamulaştırma işlemleri için gerekli davaların açılması ve takibi.
13. Davası sonuçlanan arsaların tapularının Bölge Müdürlüğü adına tescilinin sağlanması.
14. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan arazilerin imar planını yaptırmak ve ilgili mercilere onaylatmak.
15. Onaylı imar planına göre alt yapı projelerini hazırlatmak ve ilgili mercilere onaylatmak.
16. Onaylı alt yapı projelerine göre alt yapı inşaatlarının ihalesinin yapımını sağlamak ve ihale sonrası altyapı inşaatlarını denetlemek.
17. Onaylı imar planına göre kamulaştırması tamamlanan sanayi parsellerinin imar uygulamasının (parselasyon) işlemlerinin yaptırılması ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
18. Onaylı imar planına göre planlanan sanayi parselini talep sahibi sanayicilere tahsis etmek.
19. Sanayiciye tahsis edilen parseller üzerine yapılacak tesislere ait projelerin incelenmesi ve onayını müteakip yapı ruhsatını vermek.
20. Yapı ruhsatları verilen sanayi tesislerine ait aplikasyonları yaparak inşaatlarını kontrol etmek.
21. İnşaatı tamamlanan sanayi parsellerine yapı kullanma izin belgesi verilerek işletmeye hazır hale getirilmesini sağlamak.
22. İmara aykırı yapıları önlemek amacıyla gerekli kontrolü ve denetim işlerini yürütmek .
23. İhtiyaç duyulması halinde mevcut sanayi parsellerinin Tevhit ve İfraz işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
24. Bölge Müdürlüğü’nün imar konuları ile ilgili her türlü yazışma ve iş takiplerini takip etmektedir.

• İmar planına göre yolların açılması, yol alt ve üst yapısının yapılması, kaldırım ve orta tefüjlerin teşkil edilmesi, yolların asfalt kaplama ve parke kaplama yapılması, bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi,
• Yolların trafik işaretlendirilmesinin yapılması
• Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi,
• Her türlü üst yapı inşaat işlerinin yapılması,