MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü; yetkisini başta 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş ve İşçi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Muhasebe Standartları Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı Sistemi ve ilgili mevzuatlarda çerçevesinde belirlenen tüm iş ve işlemleri eksiksiz ve noksansız olarak yerine getirmek, Bölgenin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıda bulunmasını teminen tüm kaynakları yerinde kullanmak, nakit akışının sekteye uğramaması için tüm tahsilat işlemlerini takip etmek ve sunulan hizmetlerin kesintisiz şekilde çalışmasını sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri:
• Satış ve alış faturaları düzenlemek, kayıtlara işlemek. Muhasebe uygulamalarına uygunluğunu kontrol etmek
• Satış ve Alış faturalarını cari hesap mutabakatlarını sağlamak ödeme ve tahsilatlarını takip etmek (Ba/Bs formaları, karşıt inceleme tutanakları)
• Arsa tahsis ve satışlarından gelen tahsilatları takip etmek, tahsil etmek ve bu bağlamda gününde ödemesini yapmayanlara ilişkin Müteşebbis Heyet / Genel Kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yapılacak iş işlem husussunda Yönetim Kuruluna rapor sunmak
• Bankaların günlük işlemlerini takip etmek ve kayıtlara almak
• Tedarikçi firma ödemeleri hazırlamak
• Aylık beyannameleri oluşturmak (Muhtasar, KDV. KDV.2, SGK Pirim Bildirge, E-defter)
• Noter Onayı gerektiren tüm defter ve belgeleri zamanında onaylatmak
• Mali kayıtlar çerçevesinde muhasebe kayıtlarına geçirilen evrakların neticesinde, Müteşebbis Heyete / Genel Kurula, Yönetim Kuruluna, Bölge Müdürüne ve ilgili birimlere bilgilendirici raporlar hazırlamak ve sunmak
• Gelecek dönemlere ilişkin Bütçe hazırlığını yapmak
• Nakit akış ve planlarını yapmak
• Risk analizi yapmak
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak