İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdari İşler Müdürlüğü; yetkisini, başta 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş ve İşçi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu çerçevesinde kendisine ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İdari İşler Müdürlüğü Hizmetleri:
İnsan Kaynakları Birimi Faaliyetleri:
• Bölge Müdürlüğünde görevli personele ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, özlük dosyalarının takibini yapmak
• Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak
• Bölge Müdürlüğünde görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek

Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi Faaliyetleri:
• Gelen evrakların teslim alınmasından sonra kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili her türlü evrak akışının yürütülmesini sağlamak
• Kurum dışına gönderilen evrakların elden teslim olanların harici elektronik yazışma sistemi (Kep, UETS, MEYDİP vb.) yoluyla ya da zimmet ile gönderilecek olan evrakların da posta ya da kargo ile gönderilmesini sağlamak
• Resmi kurum, kuruluş, Bakanlıklar başta olmak üzere tüm paydaşlarla ilgili koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmek ve güncel programların takibini yapmak
• Bölge Müdürlüğüne ait arşivin yönetilmesini, ilgili birimlerden gelen tüm arşiv niteliği taşıyan belge ve bilginin saklanmasını, dijital arşive geçirilmesini sağlamak
• Genel Kurul, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantılarını hazırlamak ve koordine etmek
• Genel Kurul, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantıları sonucunda alınan kararları imza altına almak
• Genel Kurul, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu rapor ve kararlarını takip etmek ve ilgili birim ve paydaşlarına zamanında ulaştırılmasını sağlamak
• Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
• Bölge Müdürlüğünün her türlü yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak

Proje ve İşleri Geliştirme Birimi Faaliyetleri:
• Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen proje desteklerini araştırarak
• Bölge açısından uygun bulunan projeleri Bölgenin amaç ve hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesi için tüm altyapı ve yazışma işlemlerini yapmak
• Uygun bulunan projelerin, hazırlanması, başvuruların yapılması, uygulama süreçlerinin takibi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak
• Katılımcı firmalar için sektörlerine göre veya toplu olarak yararlanabilecekleri destekler, teşvikler, seminer, toplantı, anket çalışması ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapmak
• İş geliştirme stratejileri kapsamında katılımcıların ihtiyaçlarını belirlemek ve düzenli olarak değişim ve gelişmeleri takip etmek
• Verimliliği dikkate alarak kurum içi süreçleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

Kalite Yönetim Sistemleri Birimi Faaliyetleri:
• Bölge tarafından sunulan hizmetin, Yönetim Sistemlerine uygun tasarlanmasını sağlamak
• Bölge tarafından sunulan hizmetlerin, Yönetim Sistemlerini (TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN IS0 45001) kurumun hedef ve politikaları ile yasal mevzuat doğrultusunda oluşturmak, takip etmek ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek ile tüm bu çalışmaları raporlamak
• Standartların yerine getirilmesi ve eksiksiz uygulanması için personel eğitimlerini planlar ve süreç iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek
• Yönetim Sisteminin dokümanlarının kontrolünü sağlamak,
• Onaylanan / yayınlanan ve revizyona uğrayan dokümanların dağıtımını yapmak
• Onayı veya yayımı iptal edilen dokümanların eski nüshaların imhasını sağlamak
• Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini takip etmek
• Yönetim sistemleri ile ilişkili yasal mevzuatın takibini yapmak
• Yönetim Sistemlerinde gerçekleşebilecek veya mevcut uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici-İyileştirici Faaliyet başlatmak
• Düzeltici-İyileştirici faaliyetlerin takibini yapmak

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Birimi Faaliyetleri:
• Tüm birimlerin İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini iş birliği içerisinde yürütmek ve iyileştirme çalışmalarını yapmak
• İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinin ve faaliyetlerinin planlanmasını yapmak ve takip etmek
• Tüm birimlerin iş sağlığı faaliyetlerine ilişkin standartları belirlemek, izlemek ve denetlemek

Bilgi İşlem Birimi Hizmetleri:
• Bilgisayar sistemleri üzerinde meydana gelen donanımsal ve yazılımsal problemleri tespit etmek ve oluşan aksaklıkları çözmek
• Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımların güncel kalmasını sağlamak
• Kullanıcı problemleri ile altyapı problemlerinin çözümüne destek vermek
• İnternet erişim problemlerini çözmek ve kullanıcıya destek vermek
• Sistemlerin bilgi güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak
• Sunucu ve kullanıcıların düzenli yedekleme işlemlerini yapmak, kontrol etmek ve gerektiğinde geri yüklemek
• Tüm bilgi işlem sistemlerinin denetleyerek, zamanlı bakımını yapmak ve arızalarını takip ederek kesintisiz çalışmalarını sağlamak
• Sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak araştırmalar ve çalışmalarda bulunmak
• Kurum bünyesi dahilindeki tüm network, donanım ve yazılım bilgilerinin kayıtlarını tutmak ve düzenlemek
• Kurum web sitesinin güncelliğini, takibini sağlamak ve web site ziyaret verilerini raporlayarak daha yaratıcı modüller üretmek
• Günün gelişen şartlarını da dikkate alarak, Bilgi işlem altyapı ihtiyaçlarını takip, tespit etmek ve gerekli veri ve dokümanların temin edilmesini sağlamak,
• Network ve donanım sistemlerini takip ederek analizlerini periyodik olarak raporlayıp ilgili birimlere ve neticesini Yönetime sunmak
• Yerel ve Ulusal Basında yayımlanacak haberlerin hazırlanıp takibini yapmak
• Bilgi sistem teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek üst yönetime yapılabilecek iyileştirme veya değişimler hakkında raporlar hazırlamak
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak

Güvenlik Birimi ve Kontrol İzleme Merkezi (KİM) Birimi Faaliyetleri:
• Bölgenin güvenlik birimi, üç vardiya ile 24 saat kesintisiz hizmet sunmakta
• Bölgenin, Kontrol İzleme Merkezinde (KİM) bulunan videowall sistemiyle tüm giriş-çıkışların kontrolü sağlanmakta
• Güvenlik noktalarında ve tüm BALOSB sahasında bulunan kameralar yardımıyla iç yolların kontrol ve denetimini ve yol düzenlemelerini yapmak, bu yollarda meydana gelen trafik kazalarında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve ilgili makamları haberdar etmek
• Yönetim binası başta olmak üzere onaylı sınırlar içerisinde bulunan diğer tüm birimlerin güvenliğini sağlamak
• Katılımcıların fabrika ve tesislerinde kendilerine ait güvenlik teşkilat ve görevlileriyle haberleşme, onlara destek vermek ve koordineyi bir şekilde güvenlik hizmetinin sunulmasına katkıda bulunmak
• Bölgenin İtfaiye Birimi ile birlikte Bölge içinde meydana gelecek olaylarda koordineli çalışmak
• Bölge içerisinde, İs Sağlığı ve İş Güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi ve benzeri hizmet sunanlara kayıtlı görüntü ve diğer hizmetleri kullanarak güvenlik açısından destek sunmak

İtfaiye Birimi Faaliyetleri:
• Bölgenin İtfaiye teşkilatı olarak 24 saat kesintisiz hizmet sunmak
• İnşaat aşamasında; yangın güvenlik sisteminin kontrolü, yangın güvenliği eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, işletme taslak projelerinin hazırlanması ve kontrolü hizmetleri vermek
• Üretime Başlama ve Üretim Aşamasında; İşletme makine yerleşimi sırasında risk analizinin yapılması ve riske uygun seyyar yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin tespit edilmesi, İşletme Acil Eylem Planının hazırlanmasında kılavuzluk, işletme personelinin asgari 3 saat yangın güvenlik eğitimine tabi tutulması ve tüm personelin bilgilendirilmesi, yangın savunma ekiplerinin eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının yaptırılması hizmetlerini vermek
• Risk Analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, işletmeye yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesi verilmek
• Olağanüstü Durumlarda; İşletmelerde oluşabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yapmak, genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek
• İşletmelerde oluşabilecek ilkyardım-kaza kurtarma olaylarında kazazedeyi en yakın sağlık kuruluşuna tam donanımlı ambulansla sevk etmek konularında hizmet vermek
• Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimi ile başta eğitim ve tüm faaliyetler alanında iş birliği yapmak

Ayrıca, İdari İşler Müdürlüğü olarak kendisine bağlı çalışan tüm alt birimler ile birlikte Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak.